Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Nekrolog


Po krátkém pobytu v nemocnici zemřel 14. ledna 2015 Erich Sandner.
Narodil se 28. září 1925 v Bernově u Nejdku poblíž Karlových Varů. Po vysídlení do Augsburgu v roce 1946 se jako i mnozí další vysídlení z Nejdku nakonec usadil v Göggingenu poblíž Augsburgu. Velmi brzy se tam začal starat o potřeby „vyhnanců“. A nezůstalo jenom při tom, protože se Nejdečané v rozvíjejícím se Göggingenu začali angažovat nejen ve sdruženích ve prospěch dělníků, přátel přírody a v pěveckých sborech, ale zapojili se aktivně i do komunální politiky.
Krajanský spolek „Glück auf“ (Zdař Bůh) a převzatý partonát městem Göggingen nad Nejdečany byly stále středem jeho zájmu. Svou funkci ve významném vládním úřadu Švábska vykonával vždy svědomitě a současně zastával mnoho čestných postů. Před odchodem do důchodu pracoval ve funkci vrchního rady úřadu. V roce 1977 mu byl mnichovskou univerzitou Ludvíka Maxmiliána propůjčen akademický titul
Dipl. sc. pol. (diplomovaný politolog).
Erich Sandner se celý život angažoval ve prospěch veřejnosti. Okruh jeho činnosti byl velice široký. Byl radním a starostou v Göggingenu, členem okresní rady a po spojení Göggingenu s Augsburgem členem rady města Augsburg. Současně byl několik let předsedou městské frakce SPD. Osmnáct let byl předsedou SPD v Göggingenu. Rozhodující měrou přispěl k tomu, že člen SPD byl zvolen starostou. Erich Sandner nebyl člověk, který jen opakoval politické názory jiných. Zastával své názory, byl humanista a demokrat, dnes bychom řekli „bez bázně a hany“.
Bylo pro něj příznačné, že se angažoval v hnutí zastánců esperanta. Dosáhl toho, že byl do Augsburgu svolán světový kongres esperantistů. Své poslání spatřoval v podporování organizace Seliger Gemeinde, která byla společenstvím bývalých sudetoněmeckých sociálních demokratů. Byl po celou dobu vedoucím redaktorem jejich časopisu Die Brücke.
Je také třeba zmínit jeho členství v nezávislé sudetoněmecké radě, v nadaci sociálních demokratů a v kuratoriu Domu německého východu v Mnichově. Za svoji rozsáhlou a obětavou angažovanost byl oceněn mnoha poctami: zlatým odznakem od VdK, medailí Richarda Reitznera a pamětní cenou Wenzela Jaksche.
Nejvyššího ocenění se mu dostalo udělením Kříže za zásluhy od německé vlády.
Erich Sandner byla vynikající osobnost před kterou se všichni, kteří ho znali, vděčně sklání.

Herbert Götz
Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA