Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Akce: Výzva 18.11.2008 novému hejtmanovi KV-kraje - Braňte Krušné hory před tranzitní silniční dopravou

Vážený pane hejtmane,

blahopřejeme ke zvolení do funkce a očekáváme změny v přístupu Krajského úřadu Karlovarského kraje k rozhodování o některých projektech dle Vašeho rozhovoru s MF DNES pro KV-kraj 14.11.2008. Konkrétně bychom Vás chtěli upozornit na stavby v rámci rekonstrukce a modernizace silnice II/221 Ostrov – Potůčky.

Díky pracovní schůzce, uspořádané 3.11.2008 vedoucím odboru dopravy a silničního hospodaření KÚ KV-kraje, jsme byli informováni ředitelem Krajské správy a údržby silnic KV-kraje, že předpokládané finanční náklady na rekonstrukci silnice II/221 činí částku cca 1 miliardu Kč. Proto nebyl a není posuzován celkový záměr rekonstrukce a dle dostupných finančních prostředků se připravují a realizují stavby jednotlivých úseků. V současné době bylo na dokončené úseky vynaloženo 106 mil.Kč a v lednu 2009 mají být podány žádosti o poskytnutí dotací na další úseky:
- Žádost o dotaci ve výši 85 mil.Kč z Operačního programu přeshraniční spolupráce se připravuje pro stavby průtahů obcemi Potůčky a Pernink (z původně plánovaných staveb v objemu cca 540 mil.Kč).
- Žádost o dotaci ve výši 130 mil.Kč z Regionálního operačního programu především pro stavbu úseku Merklín – Pstruží.

Doporučujeme znovuposouzení uvedených záměrů z následujících důvodů:

a) Ředitelem Krajské správy a údržby silnic KV-kraje jsme dne 3.11.2008 jsme byli informováni o stanovisku Ministerstva dopravy ČR při jednání 16.10.2008 společné pracovní skupiny ČR a SRN-Sasko o požadavku Svobodného státu Sasko na vytvoření kapacitního silničního propojení Zwickau – Ostrov. Na úrovni mezistátní nedošlo k dohodě, protože česká strana odmítla vybudování silnice vyšší kapacity a doporučila realizaci varianty „1“, která na německé straně předpokládá výstavbu rychlostní silnice B93 do Johanngeorgenstadtu k hranici ČR s napojením v obci Potůčky na silnici II/221 s tím, že po rekonstrukci silnice II/211 bude zrušeno stávající omezení dopravy pro vozidla do 3,5 tun na hraničním přejezdu Potůčky/Johanngeorgenstadt. V souladu s touto variantou „1“ jsou připraveny stavby jednotlivých úseků rekonstrukce silnice II/221, odstraňující technické překážky na silnici, které byly důvodem rozhodnutí místně příslušného Silničního správního úřadu (MěÚ Ostrov) o omezení dopravy na vozidla do 3,5 tun v lednu 2008 při vstupu ČR do Schengenského prostoru a otevření přechodu Potůčky/Johanngeorgenstadt pro silniční dopravu. V souladu s variantou „1“ obhajovalo minulé vedení Karlovarského kraje stavbu silničního obchvatu města Horní Blatná proti odmítavému stanovisku městského zastupitelstva a rozšiřování a napřimování silnice v obci Pstruží proti Petici všech občanů. V souladu s variantou „1“ předpokládalo minulé vedení Karlovarského kraje zrušení omezení dopravy na 3,5 tun na hraničním přejezdu Potůčky/Johanngeorgenstadt, které náměstek hejtmana KV-kraje Ing.Zborník zdůvodňoval tím, že omezení dopravy by bylo v rozporu s evropskou legislativou (v ČT1 1.10.08 v 18 hod.- zprávy z regionů,. v MF DNES – příloha pro KV-kraj 13.10.08). Proti uvedenému stanovisku Ing.Zborníka ředitel Krajské správy a údržby silnic Ing.Želechovský na schůzce 3.11.08 uvedl, že zrušení omezení do 3,5 tuny na hraničním přejezdu nedoporučuje, samozřejmě s tím, že rozhodovat bude nové vedení Karlovarského kraje.

Naše sdružení vzniklo s cílem pokusit se ochránit přírodu, krajinu a kvalitu života obyvatel naší oblasti západních Krušných hor před novostavbami a obchvaty, plánovanými na silnici II/221, které pro regionální dopravu nejsou zapotřebí a jen vytvářejí předpoklady k přivedení nové tranzitní dopravy, v rozporu se zájmy rozvoje horských obcí. Obáváme se, že odstraněním stávajícího omezení dopravy na vozidla do 3,5 tun na hraničním přechodu Potůčky-ČR / SRN-Johanngeorgenstadt nastane využití silnice II/221 pro tranzitní dopravu zkrácením dopravních vzdáleností mezi silniční sítí ČR a SRN v tomto směru. Tomuto výhledu tranzitní dopravy odpovídala také oficiální informace Krajského úřadu KV-kraje při příležitosti předání stavby úseku "Modernizace silnice II/221 Horní Blatná - Potůčky" k 31.10.2007, kde bylo uvedeno: "Komunikace II/221 bude v celém úseku upravena na kategorii S7,5/60 s předpokládanou intenzitou dopravy 5000 voz/den". Myslíme si, že předpokládané zvýšení intenzity dopravy na 5.000 voz/den odpovídá přivedení tranzitní dopravy, protože dosavadní měření intenzity dopravy na silnici II/221 svědčí naopak o poklesu počtu projetých vozidel za den. Z celostátního sčítání dopravy v r.2005 bylo zjištěno 1.701 voz/den, po otevření silničního hraničního přejezdu Potůčky-ČR / SRN-Johanngeorgenstadt začátkem roku 2008 s omezením pro vozidla do 3,5 tun naměřila CHVPO K.Vary 16.6.2008 pokles intenzity dopravy v Pstruží na 1.289 voz/den.

Nesouhlasíme se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které vyšší zájmy řeší na úkor obyvatel postižených obcí na české straně Krušných hor a přitom tlak německé strany přenáší na Karlovarský kraj, který je majitelem silnice II/221. Rádi bychom dosáhli toho, aby Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí ukončilo jednání na mezivládní úrovni dohodou se Svobodným státem Sasko o ochraně této zachovalé oblasti západních Krušných hor před zatížením tranzitní silniční dopravou. Naše občanské sdružení „Občané za kvalitu života v Krušných horách“ spolupracuje s občanskou iniciativou BI-B93 na německé části našich společných Krušných hor, která již v roce 2006 vyhlásila petici proti dostavbě silnice B 93, kterou podepsalo přes 11 tisíc občanů, tedy podstatná část obyvatel ohrožené oblasti - společně argumentujeme, že tranzitní silniční doprava přes hřeben Krušných hor znamená poškození přírody a krajiny a tím ohrožení rozvoje rekreačních služeb v horských obcích a jejich další vylidňování v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. Proti tranzitní dopravě přes Krušné hory jsou všechny obce podél silnice II/221, sdružené ve Svazku Obcí Bystřice.

b) Vzhledem k zásadnímu omezení původně plánovaných finančních prostředků pro „rekonstrukci a modernizaci silnice II/221“ předpokládáme omezení záměru stavby úseku Merklín – Pstruží v souladu s peticí občanů Pstruží, předpokládáme ustoupení od záměru výstavby silničního obchvatu města Horní Blatná a další změny. Proto navrhujeme prověřit věcný obsah záměrů staveb, na které mají být podány v lednu 2009 žádosti o dotace z fondů z Operačního programu přeshraniční spolupráce a z Regionálního operačního programu. Při této příležitosti upozorňujeme, že dosud nebyla provedena a součástí uvedených žádostí není oprava posledního úseku silnice II/221 Pernink – Horní Blatná.

Vážený pane hejtmane,
v rámci Vaší rozsáhlé krajské odpovědnosti nyní připomínáme dílčí problematiku ochrany přírody, krajiny a kvality života místních obyvatel západních Krušných hor v obcích v údolí vodních toků Bystřice a Blatenského potoka a navazujících obcí na německé straně společných Krušných hor, abychom předešli ztrátě obtížně dosažených výsledků naší aktivity proti podle našeho názoru neodpovědným záměrům minulému vedení Karlovarského kraje. Doufáme v budoucí úspěšnou spolupráci s Krajským úřadem a nabízíme Vám naši pomoc, dle Vašich časovým možností jsme připraveni k osobnímu jednání, případně k předání kontaktů se všemi dosud zúčastněnými stranami.

Se srdečným pozdravem

Petr Maglia
mluvčí občanského sdružení z Horní Blatné
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA