Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Co znamená ČSOP?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme téměř 9 000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu.

ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

Specifikem, kterým se odlišujeme od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádí především v základních organizacích (ZO) a prostřednictvím dobrovolníků.

Svaz byl založen 11. září 1979. Struktura svazu byla v té době budována důsledně "shora", přesto od počátku vznikaly základní organizace i zcela spontánně. Pro ustanovení ZO existovala v té době poměrně přísná omezení, ale Okresní výbory, které měly na "ideovou čistotu" činnosti ZO dohlížet, sloužily dle vzpomínek pamětníků častěji jako „nárazník“, zachycující vlivy politické moci a umožňující základním organizacím relativně nerušenou činnost. Pět let po založení již působil Svaz ve všech okresech ČSR a měl téměř 24 000 členů v 768 základních organizacích, koncem 80. let pak přes 26 000 členů organizovaných v 970 ZO.

Hlavní aktivitou ZO ČSOP byla v té době péče o chráněná území - byly sjednávány patronátní smlouvy nad maloplošnými chráněnými územími, na nichž pak byla prováděna strážní služba, realizovány inventarizační průzkumy a především managementová opatření, nejčastěji kosení a likvidace náletu.

II. sjezd ČSOP se sešel v Praze 19. - 20. listopadu 1989. Nejen pod vlivem tehdy aktuálních událostí, ale zejména jako výsledek již minimálně rok probíhající vnitrosvazové diskuse tento sjezd kompletně obměnil vedení Svazu, schválil nové na tehdejší dobu velmi progresivní stanovy a další dokumenty (vyškrtl ze stanov i z programu vedoucí úlohu KSČ, deklaroval působnost ČSOP jako nadresortní, nadstranickou, nadvládní). Mimochodem - sjezd ČSOP byl první oficiální institucí, která dala prostor prohlášení stávkového výboru studentů, podpořila jejich požadavky a odsoudila zásah moci proti demonstrantům 17. listopadu.

V následujících letech došlo k několika zásadním změnám v postavení ČSOP. Svaz především přestal být jedinou ochranářskou organizací. Výrazně se snížil počet členů.S tav po registraci v roce 1991 byl cca 10 000 členů v 594 ZO a pokles stále pokračoval. Aktivity se však nezastavily, naopak přibývala řada nových. ČSOP se začal aktivně věnovat otázkám legislativy, stál při vzniku samostatného Ministerstva životního prostředí, začal navazovat nové kontakty se zahraničními organizacemi. Vedle tradiční praktické ochrany přírody a krajiny nabývala stále více na významu i ekologická výchova - ČSOP mimo jiné přebral koordinaci celostátní soutěže Zlatý list, vyhlásil Ekologickou olympiádu pro středoškoláky, svojí činnost rozvíjela centra ekologické výchovy, hromadně vznikaly oddíly mladých ochránců přírody. V roce 1994 se zastavuje vytrvalý úbytek členů (k 1. 6. registrováno 4447 členů v 289 ZO) a Svaz začíná nabývat obrysy, které má dodnes.

Během roku 1997 se konstituují tři národní programy v ochraně přírody - Národní síť stanic pro handicapované živočichy, Ochrana biodiverzity a pozemkové spolky (později Místo pro přírodu). Všechny tyto programy jsou otevřené a ČSOP díky jim navazuje spolupráci s řadou dalších nevládních organizací. Roku 2001 obnovil ČSOP vydávání celostátního časopisu Krása našeho domova (navázal tím na stejnojmenný časopis, vydávaný v první polovině 20. stol. Svazem okrašlovacím a ochranným, k jehož odkazu se ČSOP stále intenzivněji hlásí).

Zcela novou zásadní aktivitou bylo na jaře 2003 vyhlášení dlouhodobé veřejné sbírky „Místo pro přírodu“, jejímž cílem je získat finanční prostředky na výkupy pozemků významných pro zachování přírodní rozmanitosti. O dva roky později byla následována druhou veřejnou sbírkou – „Zvíře v nouzi“ – jejíž výtěžek slouží k péči o handicapované volně žijící živočichy.

informace převzaty z www.csop.cz - kráceno, upraveno
ViR

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA