Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

5.6.2010 Protestním pochodem na obranu Krušných hor a podpisová akce – prosíme o pomoc !!!

Přípravy tranzitní silnice probíhají na dvou úrovních:

1) Na úrovni mezistátní pracuje od konce roku 2007 česko-německá pracovní skupina, založená ministerstvy dopravy ČR a SRN pro propojení silnice II/221 Ostrov - Potůčky s novou spolkovou silnicí B93n, plánovanou vybudovat přes Krušné hory k hranici s přejezdem Johanngeorgenstad - Potůčky.

2) Na konci roku 2007 uzavřelo vedení KV-kraje se Svobodným státem Sasko dohodu o financování novostaveb na silnici II/221, aby napojení na novou spolkovousilnici B93n bylo možné.
Na začátku roku 2009 nové vedení a zastupitelstvo KV-kraje tranzitní dopravu přes Krušné hory odmítlo, ale zároveň odmítlo zrušit plánované novostavby na silnici II/221 s odkazem na řešení dopravní koncepce KV-kraje nadmístního významu.
Nyní vedení KV-kraje vyhlásilo projednání Návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), kde jsou novostavby na silnici II/221 součástí návrhu.

Protestním pochodem jsme zahájili PODPISOVOU AKCI - vyzýváme voliče Karlovarského kraje, aby při projednání ZÚR KK zmocnili zástupce veřejnosti k předložení této věcně shodné připomínky:
V návrhu ZÚR KK, v části d. 02.2 Plochy a koridory veřejné infrastruktury – 1.1. Silniční doprava
v bodě 1.1.5 - Silnice II/221 požadujeme vypustit navrhované přeložky stávající trasy silnice, které jsou v části g.01.1 návrhu ZÚR KK označeny takto:
a) Stavba č.VPS D.80: stavba hraničního přechodu před obcí Potůčky
b) Stavba č.VPS D.31: přeložka silnice II/221 – obchvat města Horní Blatná
c) Stavba č.VPS D.39: přeložka silnice II/221 – nový most a rozšíření v prostoru obce Pstruží, součást obce Merklín

Uvedené stavby slouží jen přípravě na budoucí vytvoření tranzitního koridoru, stávající trasa silnice II/221 s hraničním přejezdem pro vozidla do 3,5 tun je dostatečná (zatížení silnice je cca do 1.000 vozidel za den, v minulosti bylo podstatně vyšší). Navržené "VPS = veřejně prospěšné stavby" jsou zbytečné, nehospodárné, znamenaly by útlum turistického a rekreačního ruchu v místních obcích, zhoršení kvality života místních lidí a trvalé poškození přírody a krajiny západních Krušných hor.

Dobrou zprávou pro obce na silnici II/221 a pro místní obyvatele je, že se nám podařilo pro podání společné NÁMITKY proti třem stavbám uvedeným v ZÚR KK získat dopravního experta - ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI. Pan Miloslav Zítka byl jedním z těch, kteří se zasloužili v letech 2000 až 2005 o zrušení původního návrhu tohoto tranzitního silničního koridoru mezi SRN a ČR, který měl být veden ve směru Johanngeorgenstadt - Jelení - Nové Hamry - Nejdek - K.Vary.

Očekáváme, že obce umožní svým občanům připojit se ke Věcně shodné připomínce a zmocnit pana Zítka, aby ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI (ve smyslu § 23 odst.3 stavebního zákona) měl co nejsilnější mandát pro předložení námitky ke stavbám, uvedeným v návrhu ZÚR KK.

Obracíme se na všechny přátele přírody a Krušných hor - všechny voliče z KV-kraje (okresy K.Vary, Sokolov, Cheb):
Prosíme přispěte k obraně Krušných hor zasláním čitelně vyplněného DOKUMENTU poštou do pátku 18.6. na naši doručovací adresu: P.Maglia, V.Nejedlého 1838, 272 01 Kladno.
DOKUMENT si můžete vytisknout stažením z naší w-stránky:
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/wp-content/2010/06/zurkk_zv_namitka_zmocneni.pdf
ZURKK_ZV_namitka_zmocneni.pdf (29,5 kB)

Děkujeme - Petr Maglia, mluvčí o.s. z Horní Blatné
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA