Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Chcete pracovat pro dobro Krušných hor? A zanechat po sobě stopy? Staňte se manažerem pro projekt Cíle 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří cesta k světovému dědictví UNESCO.

Výběrové řízení na obsazení pozice: referent - projektový manager v odboru kultury a památkové péče

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

ředitel
Ing. Milan Zemaník

Datum: 10. 5. 2010
JID: 82130/2010/KUUK
Číslo jednací: 101/KP/2010

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení
na obsazení pozice: referent – projektový manager k projektu
„Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří
cesta k světovému dědictví UNESCO“
v odboru kultury a památkové péče
(platová třída 9 / 10)
Druh pracovní činnosti:
komplexní příprava, realizace a administrativa projektu v souladu s pracovní náplní, smlouvou a požadavky Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, na dobu určitou,

s místem výkonu práce při Oblastním muzeu v Mostě, p.o.

Požadavky:
 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání;
 praxe minimálně 5 let;
 dobrá znalost práce na PC
 dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti;
 flexibilita, samostatnost a zodpovědnost;
 znalost německého jazyka na bezproblémové komunikativní úrovni;
 trestní bezúhonnost.

Výhodou:
 zkušenosti a praxe s vedením projektů, zvláště pak z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013;
 dobrá znalost regionu Krušných hor;
 znalost problematiky ochrany kulturních a přírodních památek;
 řidičský průkaz skupiny B.

Informace o funkci:
 práce na plný úvazek na dobu určitou od srpna 2010 do července 2012;
 platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 pracovní náplň na vyžádání [email protected]

Náležitosti přihlášky:
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
 strukturovaný profesní životopis;
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

Termín nástupu: srpen 2010

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PROJEKT - NEOTVÍRAT“
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 30. 6. 2010 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba: Mgr. Adam Šrejber, tel.č.: 475 657 286, 737 203 656 , e-mail: [email protected]

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA