Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Poslání Krušnohorského spolku Grün

( 30.10.2009 / Daniel Čabrada ) Působnost sdružení

Sdružení působí v regionu obce Stráž nad Ohří, v částech obce Malý Hrzín a Srní u Boče (dále jen „Region“).

Status sdružení

Spolek je nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se dobrovolně sdružují obyvatelé, chalupáři a vlastníci nemovitostí v Stráži nad Ohří, v částech obce Malý Hrzín a Srní u Boče, občané členských států Evropské unie, za účelem ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Cíle sdružení

1) ochrana přírody a krajiny;
2) ochrana životního prostředí;
3) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
4) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
5) podpora a realizace kulturních a sportovních aktivit;
6) morální, hmotná a odborná podpora rozvoje Regionu za předpokladu respektování výše jmenovaných cílů;
7) pomoc se zabezpečením chodu a zvelebování Regionu v souladu s výše vyjmenovanými cíli.
8) vyhledávání a shromažďování historických dat týkajících se Regionu;
9) zaznamenávání událostí významných pro Region.

Náplň a formy činnosti

1) účastí při jednáních a v řízeních s orgány veřejné moci;
2) praktickou činností členů ve spolupráci s orgány veřejné moci;
3) organizace a realizace aktivit vedoucích k zabezpečení chodu a zvelebování Regionu;
4) organizace a realizace pravidelných a příležitostných kulturních a sportovních akcí;
5) kooperace s jinými sdruženími a organizacemi jejichž cíle nejsou v rozporu s cíli sdružení;
6) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
7) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
8) osvětová činnost;
9) vyhledávání, získávání, a prezentace historických dat o Regionu a jejich zpřístupňování veřejnosti.
10) podpora vedení kroniky Regionu.
celý článek


Organizační struktura Krušnohorského spolku Grün

( 30.10.2009 / Daniel Čabrada )
Rada Krušnohorského spolku Grün

1. Ing. Daniel Čabrada - Předseda sdružení
2. Ing. Jan Miksa - Místopředseda sdružení
3. Jaroslav Sehnal - Pokladník sdružení
4. Milan Bartůněk
5. Adolf Pidrman

Revizor sdružení

1.Hana Wichová

Kontaktní adresa

Adolf Pidrman
Srní č.ev.1
362 74 Stráž nad Ohří

Kontaktní email a telefon

Tel.: +420 724 115 627 - Ing. Daniel Čabrada
Email: [email protected]
celý článek