Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Horní Blatná

Platten


Založení města

Horní Blatná byla založena roku 1532 saským kurfiřtem. Je jedním z mála měst v Česku, které si zachovalo původní renesanční půdorys. Postaveno bylo poblíž bohatých nalezišť cínu. I proto se fundátorovi vyplatilo v takto nehostinných místech vybudovat tehdy moderní město. Tehdejší „developer" musel nejprve vyklučit jihozápadní stráň pod Blatenským vrchem, vysušit ji důmyslným systémem haťových můstků a kanálů. Poté byl zpracován územní plán, který počítal se 199 stavebními parcelami. V rámci budov na náměstí byly přesně označeny významné provozy a instituce. V té době již byly postaveny Abertamy a souběžně byl založen Pernink.

Stavba a provoz Blatenského vodního příkopu

Aby se tato investice zakladateli vrátila, bylo nutné investovat ještě do hornické technologie - stavby Blatenského vodního příkopu. Na tomto projektu muselo participovat více obcí. Vodní příkop ale přinášel užitek všem, takže obec Boží Dar dala rychle souhlas s vytyčením trasy a s odvedením vody z toků Černé.

Stavební práce začaly v roce 1540. Černá (černou barvu získává tento potok od božídar-ských sla­tin, ze kterých se napájí) dnes vyvěrá vlastně jako malý potůček ještě pod Fichtelbergem v 1 050 metrech nad mořem. Hlavním úkolem bylo dodat určitý objem užitkové vody a především vytvořit stejnoměrnou průtokovou rychlost. Voda se z potoku, který je dlouhý zhruba padesát kilometrů, odebírala v jeho horním toku ještě na božídarském území. Božídarská a myslivnická bažinatá (téměř) rovina je přirozeným vodním rezervoárem, který nevysychá ani v létě. Tato plocha se svou půdní strukturou a odpovídajícími rostlinami je výsledkem poslední doby ledové, která zde nahoře přetrvávala nejdéle.

Trasu kanálu bylo nutné vést co nejpečlivěji. Dno kanálu, široké 1 až 1,3 metru, mělo zaru­čo­vat velmi pomalý, ale konstantní odtok až do 17 kilometrů vzdálené Horní Blatné. Voda proté­ká nejprve Myslivnami, Ryžovnou, obtéká Bludnou a Totenbach a místy protéká lesy. Kolem bla­tenského kopce přitéká k hornickému městečku, aby vyústila do Blatenského potoka, který se u Johanngeorgenstadtu společně s Jugelbächlein zase vlévá zpátky do Černé. Díky svým velkorysým obloukům, které vyrovnávají kolísání spádu, měří kanál téměř osmnáct kilometrů. Práce se vyplatila, jak dnes víme. Tento kanál byl po mnoho století stoprocentně fungujícím pomocníkem při propírání a odkalování rudy a sloužil také jako hnací síla u lehkých vodních kol, a to hlavně díky bohatým srážkám v Krušných horách.

Se svými malými doly se mohli ke kanálu připojit i první osadníci Ryžovny (tehdy Hengster). Traduje se ale, že hned po dokončení stavby docházelo kvůli kanálu mezi božídarskými, myslivnickými a rýžovnickými obyvateli k hádkám, v důsledku čehož byl jeho provoz na více než pětadvacet let pozastaven. Nakonec obce, ležící v blízkosti kanálu, založily družstvo za účelem údržby a zajištění stálého provozu kanálu. Družstvo zaměstnalo několik správců, z nichž se každý staral o svůj úsek. I když se těžilo málo nebo byla těžba zcela přerušena, udržoval se kanál v provozu kvůli ostatním úkolům.

Během první světové války sem byly zavlečeny ondatry. Vytvářely podzemní dutiny, a způsobovaly tak kanálu velké škody. Bez tohoto díla by se město Horní Blatná v hornictví nikdy neproslavilo. Také Ryžovna měla nemalý užitek z toho, že svůj důl („Heldenbergzeche") napojila na kanál, a obec Myslivny těžila v blízkosti kanálu cínovou rudu. Ještě dnes nelze přehlédnout kopce z vyvezené sutiny. Boží Dar si tehdy říkal: když už jsme poskytli vodu, budeme také sami hledat rudu po obou stranách horního toku Černé a také na začátku kanálu. Jak dalece měli štěstí, není známo. Kopcovitá krajina, zarostlá borůvčím a brusinkami, je však vidět dodnes.

Rozvoj města

Teprve za využití tohoto 18 kilometrů dlouhého vodního díla bylo možno započít s rýžováním a vyplavováním hornin v dolech. Místní doly byly na cín bohaté, a tak město rychle bohatlo. Díky tomu sem v rámci zvyšování životní úrovně obyvatel město nalákalo mnoho řemeslníků. Již v roce 1538 se začalo se stavbou velkorysého svatostánku - kostela sv. Vavřince. Zdálo se, že založení Horní Blatné bylo velmi dobrou investicí.

Saský kurfiřt Jan Bedřich se ale pustil v rámi šmalkaldské války do boje i s českým králem Ferdinandem I. Ten po jeho porážce využil situace a v rámci válečných reparací požadoval přičlenění Blatenska a dalších oblastí centrálního Krušnohoří zpět k české koruně. Kurfiřt tzv. Pražskou smlouvu v roce 1547 podepsal a bohatá Horní Blatná se stala součástí českého království. Král rok nato udělil Blatné statut královského města. Práva vyplývající z tohoto statutu sem přilákala další podnikatele a z Horní Blatné se stalo nejvýznamnější město na hřebeni centrálního Krušnohoří.

Vytěženo. A co dál„ Hledat dlouhodobou udržitelnost

Těžba se však brzy po tomto prudkém rozvoji snížila a i Horní Blatná byla nucena přejít na méně výnosnou, ale zato dlouhodobě udržitelnou domácí výrobu. Doba radostného plenění nerostných zásob skončila. Blatnou opustili poskytovatelé luxusních služeb. Hlavním zdrojem obživy byly krajky, kobaltová barva, výroba rukavic, lžic a lesnictví.

Svoje postavení si ale Horní Blatná udržela. Působil zde okresní soud, vězení a koncem 19. století sem byla zavedena i železnice. Zdálo se, že nastupující turistický ruch pozvedne město znovu k výšinám. V okolí města se však nenacházely vhodné terény pro sjezdové lyžování. Proto dnes turisté mají možnost pouze prohlédnout si okolí z Blatenské rozhledny a navštívit si slavné propadlé štoly dolu Wolfgang. Nic víc jim město nenabízí.

V letech 1802-1825 ve zdejším kostele působil páter Adalbert Hahn, kterému se říkalo „Faust Krušnohoří". Narodil se v roce 1750 přímo v Horní Blatné. Jeho kousky a schopnost působit na lidi se proslavily široko daleko. Místní lidé říkají, že vládl telepatickými schopnostmi.

Horní Blatná měla v roce 1930 2 300 obyvatel. Z toho Češi tvořili pouhá dvě procenta. V roce 1932 slavila Horní Blatná 400 let od založení města. Vše bylo vyzdobeno a celou slávu dokonce natáčela kamera. Promítání tohoto filmu v sedmdesátých letech v Perninku bylo událostí pro celý region.

Poválečný vývoj v Horní Blatné

Po odsunu německého obyvatelstva zůstalo v Blatné 15 % německy mluvících obyvatel. Počet obyvatel se snížil na 1 800 duší. Doba to byla divoká, o čemž svědčí i fakt, že nově nastupující zastupitelstvo nestálo o jakékoliv pozůstatky německého řízení, a tak spálilo s patřičnou hrdostí většinu dokumentů na radnici. Byly tak zničeny i plány na odvodnění domů a šachet, kterých bylo v okolí města spousta. Tyto podzemní prostory bylo nutné stále udržovat a odvodňovat, jinak hrozilo zřícení domů a vývěr vody v nevhodných místech. Tento problém muselo revoluční zastupitelstvo velmi brzo začít řešit, spolehnout se však muselo pouze na svoji soudružskou intuici.

Současnost

Dnes žije v Horní Blatné 400 obyvatel. Je to ovšem údaj pouze přibližný, zvláště vietnamskou menšinu není možné přesně spočítat, neboť migruje mezi různými městy. Dnes ve skvostném renesančním půdorysu města chybí 120 domů. Z domácích výrob, které ve městě působily, zde zůstala pouze firma Lexx, zaměřená na pocínované kuchyňské a další výrobky. Nejkrásnějším domem ve městě zůstává barokní dům čp. 127 z poloviny 18. století s hrázděným patrem, v němž je umístěno Muzeum těžby cínu. Dnes toto muzeum spravuje pan Schneider.


Články:

Další putování nejen s německými Zelenými ze Schwarzenbergu 14. 10. 2011 v okolí Horní Blatné


Po úspěchu výletu „Český ZELENÝ vandr s Petrem Mikšíčkem“ uspořádala kancelář německých krušnohorských zelených ve Schwarzenbergu v sobotu 15.10.2011 další výlet „Po stopách Montanregionu – podzimní pěší výlet s historikem a spisovatelem Petrem Mikšíčkem po okolí Horní Blatné / Platten (ČR)“.

Důlní oblast kolem našeho starého hornického města Horní Blatná je totiž jedním ze 17 míst s hornickou tradicí na české straně Krušných hor, které spolu s 38 místy na německé straně Krušných hor byly zahrnuty do sítě objektů na ploše 6 000km2 ve společném přeshraničním sasko-českém regionu v rámci společného úsilí o zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako kulturní dědictví lidstva s názvem Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří. Na české straně nejzápadnějším místem oblasti jsou objekty KTZ Kraslicka a nejvýchodnější objekty KTZ Krupské oblasti. K původně německé iniciativě z roku 1998 byla přizvána také česká strana, reprezentovaná Ministerstvem kultury ČR a vedením Ústeckého a Karlovarského kraje.

Připravované dokumenty totiž svědčí o podobném vývoji Krušnohoří na obou stranách hor od prvních dokumentovaných nálezů stříbra v roce 1168 u dnešního německého města Freiberg. Pozoruhodná hustota a cennost historických pamětihodností spadajících pod památkovou ochranu tak vytváří vysoce hodnotnou kulturní krajinu Krušnohoří.

Společné dokumenty o památkách důlní činnosti a navazujícím rozvoji hutnictví, řemesel, obchodu, lidového umění, kultury a vzdělání přeshraničního regionu mají doložit potenciál k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO jako kulturního dědictví lidstva a tím zvýšit národní i mezinárodní image, zajistit financování pro uchování a zpřístupnění památek a zvýšit atraktivitu Montanregionu Krušnohoří pro návštěvníky.

Asi 40 účastníků výletu s česko-německým výkladem pana Mikšíčka putovalo od nádraží v Horní Blatné přes náměstí Sv. Vavřince podél Blatenského příkopu hledat staré důlní dílo BLUDNÁ ZUZANA a zpět přes Blatenský vrch do sálu hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné, kde byl promítnut filmový dokument z dosud veřejnosti nepřístupné štoly Christof na Hřebečné.

Organizátoři výletu umožnili cca 10 zájemcům prohlídku štoly na vlastní nebezpečí. Přesvědčili jsme se, že objevování památek důlní činnosti je úžasným prohloubením zážitku krajiny Krušných hor.

Společně s Petrem Mikšíčkem upravuji překlad – Krušné hory / Erzgebirge na Herzgebirge
Petr Maglia, v Horní Blatné 24.10.2011, [email protected] celý článek


Vycházka po okolí Horní Blatné - tématem je nyní UNESCO dědictví. Součástí programu je i promítání filmu o šachtě Mauricius

Dne 15. 10. 2011 organizujeme společně s německými Zelenými procházku po okolí města Horní Blatná. Tématem budou hornické památky. Začínáme v 11:00 na nádraží v HB. Jdeme směrem k ryžovištím, Blatenskému kanálu, Vlčí jámě, šachtě Bludná Zuzana a zpět do Horní Blatné. Od 14:00 budeme promítat v hotelu Modrá Hvězda film o šachtě Mauricius na Hřebečné.

Kdo máte zájem, jste jistě všichni srdečně vítáni.

celý článek


5.6.2010 Protestním pochodem na obranu Krušných hor a podpisová akce – prosíme o pomoc !!!

V sobotu 5.6.2010 se konal PROTESTNÍ POCHOD na obranu západního hřebene Krušných hor proti přípravám nového silničního koridoru pro zkrácení nákladní dopravy po silnici mezi SRN a ČR. Akci uspořádali společně české občanské sdružení OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH z Horní Blatné a německá občanská iniciativa BI-B93 ze saské strany Krušných hor. celý článek


23.8.2009 Zpráva / Nachricht - Krušné hory / Erzgebirge - Fichtelgerg

V neděli 23.8.2009 jsme presentovali úsilí nnašeho sdružení z Horní Blatné "Občané za kvalitu života v Krušných horách" – chcemem kvalitní údržbu stávajících silnic v Krušných horách – odmítáme silniční novostavby, které prosazují lobbyisté proti zájmům místních obyvatel a které zbytečně poškozují přírodu a krajinu. / Am Sonntag 23.8.2009 haben wir die Aktivitaeten unsere B.V. von Horni Blatna (Platten) praesentiert – wir wollen eine qualitaetsvolle Instandhaltung der bestehende Erzgebirgsstrassen – wir lehnen Strassen-Neubauten, die Lobbyisten fordern, ab !!!

Informovali jsme o záměru nové silnice / Wir haben ueber Strasse-Projekt informiert - BRD B93n - II-221 CR ( http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/2009/09/01/23082009-zprava-nachricht-fichtelberg/ ).

MF DNES v příloze kraj Karlovarský 24.8.2009 o našem úsilí informovaly článkem "V horách nechtějí asfalt - Obyvatelé Saska i Česka protestují proti stavbě silnic pro nákladní dopravu" / Tschechische Zeitung MF DNES fuer Kreis Karlsbad 24.8.23009 hat ueber unsere Aktivitaeten informiret mit dem Titel: "Sie wollen keinen Asphalt im Gebirge - Die Eiwohner von Sachsen und der CR protestieren gegen Strassenbauten fuer Lastverkehr"
celý článek


23.08.2009 Zelená letní slavnost / Das Grüne Sommerfest - Fichtelbergu - 13 hod / Uhr

Vazeni pratele a priznivci Krusnych hor / Geehrtwe Freunde und Erzgebirgsfans

V ramci bohateho programu ZELENE LETNI SLAVNOSTI budeme mit prilezitost prezentovat ak­tivity naseho obcanskeho sdruzeni z Horni Blatne. / Im Programm des gruene Sommerfestes wereden wir Gelegenheit haben die Bemuehungen unsere buergerinitiative von Horni Blatna zu praesentieren.

Pripojujeme - dvoujazycna pozvanka do Krusnych hor na nemecky Fichtelberg na nedeli 23.srpna 2009 od 13 hodin / Wir legen bei - eine zweischaechige Einladung nach Erzgebirge auf Fichtelberg am Sonntag 23.August 2009 ab 13 Uhr : http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/ celý článek


Za kvalitu života v Krušných horách

Dne 17.5.2009 v Horní Blatné se při příležitosti 110.výročí tratě K.Vary - Johanngeorgenstadt konalo: Evropském fóru PRO BUDOUCNOST KRUŠNÝCH HOR = Europa-Forum Zu(g)kunft Erzgebirge (v Němčině je název vtipnější). Na tomto fóru zaznělo jasně:
Není důvod na silničním hraničním přejezdu ČR - Potůčky - Johanngeorgenstadt - SRN rušit omezení "Pouze pro vozidla do 3,5 tun", když souběžně vede už 110 let železniční trať K.Vary - Johanngeorgenstadt. Tato trať označovaná za "Krušnohorský Semmering" byla uvedena do provozu 15.5.1899 hlavně pro nákladní dopravu !!!
celý článek


17.5.2009 „Zu(g)kunft Erzgebirge

In diesem Jahr jährt sich die Eröffnung der Bahnstrecke Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary / Karlsbad zum 110. Mal.
Aus diesem Anlass laden die Bürgerinitiative gegen den Bau der B93n und der tschechische Verein "Bürger für Lebensqualität im Erzgebirge" (OBCANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH) zu der gemeinsamen Aktion: „Schienen statt Schwerlast – Straßen“ ein. Im Anschluss an das Forum erklommen die Teilnehmer nach einer geologisch geführten Wanderung den Plattenberg (1043 m. ü N.N.), um den Tag mit einem „Europäischen Weitblick“ zu beenden. celý článek


17.5.2009 - Aktion Zu(g)kunft Erzgebirge - BI-B93 - PRESSEMITTEILUNG

PRESSEMITTEILUNG - 11.05.2009 Fällbach - BI-B93 Der Sprecher: Dr. Jürgen Schreckenbach
In diesem Jahr jährt sich die Eröffnung der Bahnstrecke Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary / Karlsbad zum 110. Mal.
Aus diesem Anlass laden die Bürgerinitiative gegen den Bau der B93n und der tschechische Verein "Bürger für Lebensqualität im Erzgebirge" (OBCANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH) zu der gemeinsamen Aktion: „Schienen statt Schwerlast – Straßen“ ein. celý článek


17.5.2009 přijeďte do Horní Blatné - TISKOVÁ ZPRÁVA německé iniciativy BI-B93

OBČANSKÁ INICIATIVA PROTI SILNICI B93 - PROTI stavbě nové silnice B93n pře hřeben Krušných hor - PRO zachování hodnotného života v Krušných horách, Mluvčí: Dr. Jürgen Schreckenbach, Fällbach 2, 08359 Breitenbrunn
------------------------------------------------------------------
TISKOVÁ ZPRÁVA německé iniciativy BI-B93
11.05.2009 - Fällbach

Dnešní rok je 110.výročím otevření železniční tratě Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary. Při této příležitosti na společnou akci „Nákladní doprava patří na koleje“ zvou německá občanská iniciativa BI-B93 a české sdružení Občané za kvalitu života v Krušných horách. celý článek


17.5.2009 - Pro budoucnost Krušných hor bez náklaďáků / Aktion Zu(g)kunft Erzgebirge

POZVÁNKA do Horní Blatné na neděli 17.5.2009 na akci:
Pro budoucnost Krušných hor bez náklaďáků
EINLADUNG zum Bahnfahft Johanngeorgenstadt - Horni Blatna / Platten am Sonntag 17.5.2009
Aktion Zu(g)kunft Erzgebirge celý článek


Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s. - POSLÁNÍ

Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.
Naším cílem je získat co nejširší podporu, takže nadstranickou, aby členové či sympatizanti různých politických stran a proudů a všichni přátelé Krušných hor neměli zábrany se s námi seznámit a připojit se k Petici proti záměrům silniční tranzitní dopravy přes hřebeny Krušných hor na úkor kvality života místních občanů, proti zájmům rozvoje místních obcí a v rozporu s ochranou přírody a krajiny.

celý článek


Akce: Výzva 18.11.2008 novému hejtmanovi KV-kraje - Braňte Krušné hory před tranzitní silniční dopravou

Vážený pane hejtmane,
blahopřejeme ke zvolení do funkce a očekáváme změny v přístupu Krajského úřadu Karlovarského kraje k rozhodování o některých projektech dle Vašeho rozhovoru s MF DNES pro KV-kraj 14.11.2008.
Konkrétně bychom Vás chtěli upozornit na stavby v rámci rekonstrukce a modernizace silnice II/221 Ostrov – Potůčky:
a) V probíhajících jednáních na úrovni Ministerstva dopravy ČR a Svobodného státu Sasko je třeba dosáhnout oboustranně odsouhlasené dohody o ochraně západních Krušných hor před tranzitní silniční dopravou, tedy dohody o trvalém omezení dopravy na silničním hraničním přechodu ČR-Potůčky / Johanngeorgenstadt-SRN - pouze pro vozidla do 3,5 tun.
b) V návaznosti na vyloučení zneužití silnice II/221 pro tranzitní dopravu přes hřeben Krušných hor je třeba prověřit záměry staveb, na které mají být žádány prostředky z EU-fondů v lednu 2009 - omezit rozsah staveb v úseku Merklín-Pstruží v souladu s peticí občanů Pstruží, zrušit záměr silničního obchvatu Horní Blatné v souladu s usnesením městského zastupitelstva Horní Blatné. celý článek


Občané za kvalitu života v krušných horách - PETICE On line

Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.
Prosíme podpořte Krušné hory a naši PETICI ON LINE
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/

Naším cílem je získat co nejširší podporu, takže nadstranickou, aby členové či sympatizanti různých politických stran a proudů a všichni přátelé Krušných hor neměli zábrany se s námi seznámit a připojit se k Petici proti záměrům silniční tranzitní dopravy přes hřebeny Krušných hor na úkor kvality života místních občanů, proti zájmům rozvoje místních obcí a v rozporu s ochranou přírody a krajiny. celý článek


Ubytování v centru Horní Blatné v krásném historickém domečku

V roce 2007 zrekonstruovaná chalupa v centru Horní Blatné s kapacitou 14 osob. Ubytovat se zde můžete ve třech trojlůžkových pokojích v s rozkládacím křeslem jako přistýlkou a v jednom dvojlůžkovém pokoji, každý pokoj má své vlastní sociální zařízení. Večery je zde možno trávit za praskání krbových kamen ve společenské místnosti s přírodním kamenným zdivem a případně sledovat TV se satelitním příjmem. Pokrmy je možno připravovat v plně vybaveném kuchyňském koutě ve společenské místnosti. Pro ty kteří dávají přednost hotové stravě zajišťujeme snídaně a polopenze v nedaleké restauraci. Lyže a kola je možno uložit v lyžárně. Běžecké stopy začínají 100 m od objektu.

Více informací na www.ubytovanipicura.cz
Kontakt: +420603820255, [email protected]
celý článek


Neudeker Heimatbrief - rešerše textů o městě Horní Blatná / Platten

Vážení čtenáři.

Přikládáme k vašemu použití index textů, které vyšly v časopise Neudeker Heimatbrief o obci Horní Blatná.

Vlevo naleznete název přispěvku, dále autora.
Čísla v pravé části značí toto: Svazek, číslo časopisu a stránku s textem.
Např.: Voigtsgrün mit Bild 1 26 1

Pro vaši orientaci v naskenovaných Heimat Briefech hledejte podle čísla časopisu. Klikněte si v sekci Fotogalerie / Písemnosti / Neudker Heimatbrief na vybrané album, a zkuste najít přesné číslo časopisu.

Doufáme, že se Vám hledání v NHB ulehčí.
PM celý článek


Robert Petro: Der Bürgermeister der denkmalgeschützten Gemeinde Platten

Platten ist eine Stadt, die sich langsam, aber sicher zu einer Perle der Architektur und des Urbanismus im Erzgebirge mausert. Auch wenn etwa 50 % der Gebäude in der Stadt abgerissen wurden, blieb ihr historischer Grundriss erhalten. Die Natur der Umgebung bietet zudem eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten.

In Zukunft erwartet die Stadt steigende Besucherzahlen, da in Breitenbach ein Grenzübergang eröffnet wurde.

Hören Sie hier die Visionen des Bürgermeisters.
celý článek


Vilém Schneider z Horní Blatné - po válce Češi nejprve spálili všechny německé dokumenty z radnice a pak nevěděli jak funguje odvodňovací systém města.

Pan Vilém Schneider má německé kořeny a původně pochází z Mostecka. Po válce byl nuceně přestěhován do Horní Blatné. Zde zažil, jak i Němci, kteří zde mohli zůstat koukali na přicházející Němce jako na vetřelce. Neexistovala tedy primární solidarita s uprchlíky. Místní totiž hlídali domy těm, kteří museli odejít a čekali, že se brzy vrátí. Pan Schneider pamatuje spoustu událostí z poválečného vývoje města. Po roce 1990 se stal starostou města Horní Blatná.

Díky němu se také zachránil památkově chráněný dům v kterém bydlí a kde sídlí krušnohorské muzeum.

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku. Opět se nahrávalo na horší zařízení. Rozhovor jsem vedel společně s Ondřejem Matějkou.

celý článek


Robert Petro: Starosta památkově chráněné Horní Blatné.

Horní Blatná je městem, které se pomalu ale jistě stává perlou krušnohorské architekury a urbanismu. Přesto, že ve město bylo zbouráno okolo 50 % budov, zůstal její historický půdorys nedotčen. Okolní příroda nabízí nespočet zajímavých tipů na výlet.

Město dnes očekává příliv většího množství návštěvníků díky otevření hraničního přechodu v Potůčkách.

Poslechněte si vize starosty města o rozvoji Horní Blatné do budoucna. celý článek